Reglemente

Statuten   7.12.13
Sportreglement   7.12.13
Anhang A Reglement Kantonale Einzelmeisterschaft 7.12.13
Anhang B Reglement Kantonaler Einzelcup 7.12.13
Anhang C Reglement Kantonale Klubmeisterschaft 20.10.16
Anhang D Reglement Kantonaler Klubcup 29.03.20
Anhang E ASKV Klubausweis 03.04.22